1. പിഞ്ജം

    1. നാ.
    2. ശക്തി
    3. കൊല, നാശം
    4. കൂട്ടം
    5. ഭീമസേനകർപ്പൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക