1. പിഞ്ജല1

  1. വി.
  2. ആകുലമായ, ദുഃഖിതമായ
 2. പിഞ്ജല2

  1. നാ.
  2. ഭയപ്പെട്ട
  3. ഒരുതരം പുല്ല് (കുശപ്പുല്ല്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക