1. പിഞ്ജുഷം

    1. നാ.
    2. ചെവിക്കായം
  2. പൈഞ്ജൂഷം

    1. നാ.
    2. ചെവി, കാത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക