1. പിഞ്ജ1

  1. വി.
  2. കുഴങ്ങിയ
  3. വ്യസനമുള്ള
 2. പിഞ്ജ2

  1. നാ.
  2. ഉപദ്രവം
  3. വധം
  4. പഞ്ഞി
  5. അരിതാരം
  6. മഞ്ഞൾ
  7. കോൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക