1. പിഞ്ഞുക

    1. ക്രി.
    2. കീറിപ്പോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക