1. പിടച്ചൽ, -ച്ചിൽ

    1. -
    2. നാമരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക