1. പിടരുക

    1. ക്രി.
    2. വിടരുക
    3. പൊട്ടുക
    4. വേരോടെ പിഴുതു വീഴുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക