1. പിടലിതട്ടൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, വിഷൂചിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക