1. പിടാരം

    1. നാ.
    2. വിഷവൈദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക