1. പിടാവ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വലിയ പാത്രം, പ്ടാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക