1. പിടിക്കോൽ

    1. നാ.
    2. ഒരുപകരണം (കിണറ്റിൽനിന്നു വെള്ളം കോരാനുള്ളത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക