1. പിടിച്ചടക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അധീനതയിലാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക