1. പിടിപ്പത്

    1. അവ്യ.
    2. മതിയാവോളം, ധാരാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക