1. പിടിമണ്ണ്

    1. നാ.
    2. കൈക്കകത്തുകൊള്ളുന്ന മണ്ണ്
    3. ശപഥംചെയ്യുമ്പോൾ വാരുന്ന ഒരുകൈമണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക