1. പിടിമാനം

    1. നാ.
    2. അധികാരം, ശക്തി, രക്ഷണം
    3. പിടിത്തം, കൈപിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക