1. പിടിയരി

    1. നാ.
    2. ഒരുകൈ നിറയെയുള്ള അരി
    3. പതിവുചെലവിൽനിന്നു കുറച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക