1. പിടിയാന

    1. നാ.
    2. പെണ്ണാന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക