1. പിടുങ്ങൽ

    1. നാ.
    2. പിടുങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക