1. പിട്ടവിയൽ

    1. നാ.
    2. ആവിയിൽവെന്ത പലഹാരമോ മരുന്നോ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക