1. പിട്ടിലം

    1. നാ.
    2. ഏലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക