1. പിട്ട്1, പുട്ട്

    1. നാ.
    2. ഒരു പലഹാരം
    3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക