1. പിട്ട്2

  1. നാ.
  2. കള്ളം പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തൽ. (പ്ര.) പിട്ടും പിരട്ടും
  3. അഹംഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള സംസാരം
 2. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക