1. പിണക്കം

    1. നാ.
    2. തെറ്റ്
    3. മത്സരം
    4. തർക്കം
    5. യോജിപ്പില്ലായ്മ, വിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക