1. പിണയുക

  1. ക്രി.
  2. വണങ്ങുക
  3. ഇണചേരുക
  4. കൂടിച്ചേരുക
  5. പറ്റുക, സംഭവിക്കുക
  6. വന്നുചേരുക, ഏർപ്പെടുക
  7. കൂടിക്കുരുങ്ങുക (ചരടെന്നപോലെ)
  8. കുരുക്കിലാകുക
 2. പണിയുക1

  1. ക്രി.
  2. പ്രയോഗിക്കുക
  3. നിർമിക്കുക
  4. വേലചെയ്യുക
 3. പണിയുക2

  1. ക്രി.
  2. താഴുക
  3. വന്ദിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക