1. പിണവ്

  1. നാ.
  2. പെൺപന്നി
  3. (മൃഗത്തിൽ)പെണ്ണ്
 2. പിണാവ്

  1. നാ.
  2. പിണാത്തി
  3. അടിമവേല
 3. പണവ

  1. നാ.
  2. പിശാച്
  3. കഴുകൻ
  4. കാവൽ മാടം
 4. പണവി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക