1. പിണ്ടാട്ടി

  1. നാ.
  2. പൊണ്ടാട്ടി (ഭാര്യ, ദാസി)
 2. പെണ്ടാട്ടി

  1. നാ.
  2. ഭാര്യ
  3. ഭൃത്യ, ദാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക