1. പിണ്ടാള

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചേമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക