1. പിണ്ടിവീക്കം

    1. നാ. ആയുര്‍.
    2. ഒരു രോഗം, പിണ്ടിനീര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക