1. പിണ്ഡകർമം

    1. നാ.
    2. പിണ്ഡംവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക