1. പിണ്ഡഗോസം

    1. നാ.
    2. നറുംപശ, മീറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക