1. പിണ്ഡപാതികൻ

    1. നാ.
    2. ഭിക്ഷകൊടുക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക