1. പിണ്ഡപാദം

    1. നാ.
    2. "തടിച്ചകാലുകളുള്ളത്", ആന
  2. പിണ്ഡപാതം

    1. നാ.
    2. ദാനം, ഭിക്ഷകൊടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക