1. പിണ്ഡാതം

  1. നാ.
  2. കുന്തുരുക്കം
 2. പണ്ഡിതം

  1. നാ.
  2. ധൂപം
  3. സമർഥമായത്
  4. വൈദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക