1. പിണ്ഡായസം

    1. നാ.
    2. ഉരുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക