1. പിണ്ഡിത

  1. വി.
  2. ഗുണിക്കപ്പെട്ട
  3. ബലമുള്ള
  4. പിണ്ഡരൂപമാക്കിയ, കൂട്ടിവച്ച, ഉറുട്ടിയ
  5. മുഴക്കിയ
  6. എണ്ണപ്പെട്ട
 2. പണ്ടത്തെ

  1. വി.
  2. പണ്ടേയുള്ള, മുമ്പേയുള്ള, നേരത്തേയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക