1. പിണർപ്പ്

    1. നാ.
    2. പരു
    3. കൊഴുപ്പ്
    4. പൊട്ടിത്തെറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക