1. പിതറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. പിതുക്കുക
    3. പിച്ചുപറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക