1. പിതുഃ

  1. -
  2. (പിതൃശബ്ദത്തിൻറെ ഷഷ്ഠി ഏകവചനരൂപം) പിതാവിൻറെ.
 2. പീതു

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. സൂര്യൻ
  4. ആനത്തലവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക