1. പിതുക്കം

    1. നാ.
    2. പിതുങ്ങൽ
    3. അണ്ഡവാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക