1. പിതൃക്കൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. മരിച്ചുപോയ പൂർവികർ
    3. അര്യമാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ
    4. പ്രജാപതിതുടങ്ങിയവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക