1. പിതൃകർമം

    1. നാ.
    2. പിതൃക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുചെയ്യുന്ന ശ്രാദ്ധം മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക