1. പിതൃതർപ്പണം

    1. നാ.
    2. എള്ള്
    3. ചാത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക