1. പിതൃപതി

    1. നാ.
    2. കാലൻ, യമധർമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക