1. പിതൃവ്യൻ

    1. നാ.
    2. പിതാവിൻറെ സഹോദരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക