1. പിതൃഹത്യ

    1. നാ.
    2. അച്ഛനെ നിഹനിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക