1. പിത്തക്കാമല

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, മഞ്ഞപ്പിത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക