1. പിത്തക്കൂറ്

    1. നാ.
    2. ജന്മനാപിത്തമുള്ള ശരീരപ്രകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക