1. പിത്തല

  1. വി.
  2. പിത്തത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്ന
 2. പീത്തൽ1

  1. നാ.
  2. പീറ്റ, കീറൽ
 3. പീത്തൽ2

  1. നാ.
  2. ആത്മപ്രശംസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക