1. പിത്തള

    1. നാ.
    2. ഒരു ലോഹക്കൂട്ട്, പിച്ചള
  2. പുത്തേൾ

    1. നാ.
    2. ദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക