1. പിത്രാർജിത

    1. വി.
    2. പിതാവിനാൽ സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട, പിതൃസ്വത്തായിക്കിട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക